Nyheter

Biogasen nekad skattebefrielse

Vad har hänt? 
Som vi har rapporterat om tidigare har Sverige haft en skattebefrielse för biogas till drivmedel för fordon under en lång tid. Denna befrielse förlängdes till 2030 genom statsstödsbeslut från EU-kommissionen i juni 2020. Precis före jul ogiltigförklarade dock EU Tribunalen Kommissionens beslut och domens verkställande innebär att skattebefrielsen inte kommer att vara förenlig med EU-rätten och medför att skattebefrielsen för biogas till fordon upphör att gälla i början av mars 2023.

Kommissionen, eller den svenska regeringen kunde ha överklagat domen. Regeringen och Kommissionen beslutade dock att ej överklaga tribunalens beslut. Enligt regeringen kunde ett överklagande förlänga processen ytterligare, vilket var anledningen till beslutet. Denna handling kritiseras av OG och hela biogas branschen.

I stället för att överklaga har regeringen skickat ett brev, undertecknat av Elisabeth Svantesson och energi- och näringsminister Ebba Busch (KD), till kommissionen för att understryka stödets betydelse för klimatet, industrin och energiomställningen. Enligt Skatteverket handlar det sammanlagt om 1,5 miljarder kronor om året i nedsatt skatt för cirka 700 företag, kommuner eller andra biogasanvändare. Men på grund av en EU-dom har dessa företag nu förlorat rätten till denna skattebefrielse från en dag till en annan. Detta kommer främst drabba våra kunder som valt att satsa på ett hållbart, förnybart bränsle.

Som om inte detta vore nog kan Skatteverket tvingas överväga att kräva tillbaka de cirka tre miljarder kronor i statsstöd som har betalats ut sedan 2020.

Vad händer nu?
Eftersom domen inte har överklagats och skattebefrielsen på biogas som drivmedel har dragits tillbaka, kommer priserna för biogas på OG’s svenska tankstationer att höjas med motsvarande belopp, vilket förväntas bli en ökning på ungefär 4,75 kr/kg inklusive moms.

OG uttrycker solidaritet med alla partners och kollegor i branschen och påpekar att biogas är en fantastiskt lokal och cirkulär energikälla som bidrar till att skapa arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt och återanvändning av avfall. Till skillnad från att borra efter olja i marken skapar biogasproduktionen hållbara, lokala och cirkulära energilösningar.

Framtid
I dagsläget är det nödvändigt att driva på för att främja användningen av biogas som ett hållbart alternativ för att minska utsläppen från vägtrafiken. Genom att dra undan skattebefrielsen för biogas som drivmedel, riskerar vi att hindra denna omställning och göra det svårare att uppnå klimatmålen. OG står i solidaritet med alla partners och kollegor inom branschen och ser fram emot att fortsätta bidra till en hållbar transportsektor. Flertalet initiativ har tagits av biogasbranschen, myndigheter och politiker för att finna kortsiktiga lösningar för att mildra effekterna, men även utveckla långsiktiga lösningar som kan skapa goda förutsättningar att fortsätta utveckla branschen.

OG tror att i längden så kommer Biogasen alltid att vinna och hitta sin centrala plats som drivmedel inom transportsektorn och i samhället.